вівторок, 1 грудня 2015 р.

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЦИАЛИСТЫ». Програма.

ПРОГРАММА

УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СОЦИАЛИСТЫ»


свободные граждане

справедливое государство

социальная экономика


ЗМІСТ

ВСТУП 

І. ЄДНІСТЬ СУТІ, ЦІННОСТІ, ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА  I. ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА

Поточний розвиток  Текущее развитие

Необхідні зміни  Необходимые изменения

Наші цінності  Наши ценности

Наші цілі  Наши цели

Наша політика  Наша политика

ІІ. II. ЗМІНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Народ. Народ. Держава. Государство. Суспільство. Общество. Законність  Законность

Економіка. Экономика. Доходи. Доходы. Фінанси  Финансы

Освіта. Образование. Охорона здоров'я. Здравоохранение. Соціальне забезпечення  Социальное обеспечение

Земля. Земля. Природні ресурси  Природные ресурсы

Наука. Наука. Культура  Культура

ІІІ. III. УКРАЇНА І СВІТ  УКРАИНА И МИР

Міжнародна безпека Международная безопасность

Україна і міжнародне співробітництво Международное сотрудничество

ІV. IV. «СОЦІАЛІСТИ» - ПРОВІДНИКИ ЛІВИХ СИЛ В УКРАЇНІ  «СОЦИАЛИСТЫ» - ПРОВОДНИКИ ЛЕВЫХ СИЛ В УКРАИНЕ

Лівоцентристська партія  Левоцентристская партия

Демократична партія  Демократическая партия

Масова партія  Массовая партия

Парламентська партія  Парламентская партия

Партия и профессиональные союзы

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Громадяни України мають право на гідне життя. Граждане Украины имеют право на достойную жизнь. Це право - результат та наслідок більш ніж двох десятиріч незалежного існування держави. Это право - результат и следствие многовековой борьбы Украинского народа и более двух десятилетий независимого существования государства. Періоди поступального розвитку України, як і драматичні події 2013-2014 років, продемонстрували недосконалість існуючою політичної системи та її неспроможність адекватно реагувати на виклики сьогодення. Исторический опыт развития Украины продемонстрировал несовершенство существующей политической системы и ее неспособность адекватно реагировать на вызовы.

Запропонована програма української політичної партії «Соціалісти» дає відповіді на питання поточного, тактичного та стратегічного розвитку українського суспільства в національному, регіонального та міжнародному аспектах. Предложенная программа украинской политической партии «Социалисты» дает ответы на вопросы развития украинского общества в текущем, тактическом и стратегическом планах, а также в национальном, региональном и международном аспектах.«Соціалісти» пропонують свою програму як ідеологічні спадкоємці та послідовники більш ніж 150-річної історії української соціал-демократичної думки. «Социалисты» предлагают свою программу, являясь идеологическими наследниками и последователями более чем 150-летней истории украинской социал-демократической мысли. До соціал-демократичних ідей неодноразово зверталися гуманітарні класики українського суспільства: Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українка, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко Уже на этапе независимого развития Украины возникло и функционировало несколько партий социалистического и социал-демократического направления.Ми зберігаємо та відстоюємо демократичні традиції та історичну спадщину, підкреслюючи історичне значення боротьби поколінь українських соціал-демократів та соціалістів за світле майбутнє України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Мы сохраняем и отстаиваем демократические традиции и историческое наследие, делая упор на историческом значении борьбы поколений украинских социал-демократов и социалистов за светлое будущее Украины как суверенного, независимого, демократического, социального и правового государства.Віддаючи належне історичному досвіду розвитку України, мі відкидаємо та засуджуємо з минулого все, що суперечить соціалістичним ідеям, демократії та гуманізму. Мы отстаиваем интересы широких народных масс, основанные на принципах социальной справедливости, равенства, патриотизма и интернационализма.Сьогодні «Соціалісти» стверджуються як партія соціалістичних ідеалів – як провідник історичного синтезу, що виник внаслідок вікової боротьби народу за загальнолюдські цінності свободи та демократії, рівності та соціальної справедливості, як соціальної партії. Сегодня «Социалисты» утверждаются в качестве партии социалистических идеалов - проводник исторического опыта, возникшего вследствие вековой борьбы народа за общечеловеческие ценности свободы и демократии, равенства и социальной справедливости, в качестве социальной партии. Це означає, що ми виступаємо за соціальну ринкову економіку, але проти суспільства, що підпорядковано ринку. Ми підтримуємо соціал-демократичне гасло «Ринкова економіка – так; Это означает, что мы выступаем за социальную рыночную экономику, но против общества, подчиненного рынку. Мы поддерживаем социал-демократический лозунг «Рыночной экономике - да; ринкове суспільство – ні!». рыночному обществу - нет! ».«Соціалісти» є лівоцентристською партією і таким чином несуть відповідальність за надію і боротьбу за справедливість. «Социалисты» являются левоцентристской партией и таким образом ответственны за надежду и борьбу за справедливость. Така відповідальність означає забезпечення надійного захисту громадян праці, малозабезпечених, робітників і службовців і працює на формування широкого середнього класу. «Соціалісти» є патріотичною партією – і найперше завдання є відстоювання суверенітету і територіальної цілісності української держави. Такая ответственность означает обеспечение надежной защиты граждан труда. «Социалисты» являются патриотической партией - и первая их задача – отстаивание суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Мы выступаем за сохранение и популяризацию украинского культурно-исторического наследия, за утверждение и развитие украинской идентичности. «Соціалістам» є чужі шовінізм та всі форми національної нетерпимості та ксенофобії. «Социалистам» чужды шовинизм и любые формы национальной нетерпимости и ксенофобии.«Соціалісти» є масовою партією, яка об'єднує однодумців всіх соціальних прошарків, незалежно від соціального, освітнього, майнового становища, статі, етносу, віри. «Соціалісти» є парламентською партією. Ми здійснюємо свою діяльність на основі Конституції України та боремося за перетворення її принципів і норм у щоденність громадянського, економічного та соціального життя. «Социалисты» являются массовой партией, объединяющей единомышленников, независимо от социального, образовательного, имущественного положения, пола, этноса, веры. Мы осуществляем свою деятельность на основе Конституции Украины и боремся за превращение ее принципов и норм в обыденные реалии гражданской, экономической и социальной жизни. Ми реалізуємо нашу програму через парламентську діяльність, через нашу участь у владі на всіх рівнях та через активну взаємодію зі структурами громадянського суспільства. Мы реализуем нашу программу через парламентскую и внепарламентскую деятельность, через наше участие во власти на всех уровнях и через активное взаимодействие со структурами гражданского общества.«Соціалісти» є частиною європейського та світового лівого руху. Сучасна глобалізація робить неможливим вирішення ключових проблем громадян та суспільства саме на національному рівні; «Социалисты» являются частью европейского и мирового левого движения. «Социалисты» стремятся к членству в Социалистическом интернационале и Партии европейских социалистов, рассматривая их как важную предпосылку успеха нашей борьбы за социальную справедливость и процветание.«Соціалісти» є партією демократичного соціалізму. Демократичний соціалізм передбачає справедливе суспільство, функціонування якого є нашою спільною метою. «Социалисты» являются партией демократического социализма. Демократический социализм предполагает справедливое общество, функционирование которого является нашей общей целью. «Соціалісти» провадять активну політику соціальної демократії для розвитку активної соціальної держави європейського типу у відповідності до українських умов, як шлях до здійснення основоположних цінностей демократичного соціалізму. «Социалисты» проводят активную политику социальной демократии для развития активного социального государства европейского типа соответственно украинским условиям, в качестве пути к реализации основных ценностей демократического социализма.І. ЄДНІСТЬ СУТІ, ЦІННОСТІ, ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА I. ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКАПоточний розвиток

Текущее развитиеОсновні підходи до розвитку української економіки і суспільства визначаються моделлю, яка домінувала останні роки. Сегодня основные подходы к развитию украинской экономики и общества определяются неолиберальной политикой, которая внедряется моделью шоковых изменений, базирующихся на ведущей роли свободного рынка и всеобщей приватизации, при минимальном влиянии государства. У загальному вигляді – це модель шокових змін, що базується на неоліберальній теорії з провідною роллю вільного ринку та загальної приватизації, при мінімальному впливі держави. Она происходит от международных валютно-финансовых институтов и основывается на трех составляющих – рынок, деньги и приватизация. Сьогоднішня неоліберальна політика має походження від міжнародних валютно-фінансових інституцій та покладається на три складові – ринок, гроші та приватизація. При этом навязывается положение о том, что «государство является плохим хозяином», а единственной альтернативой может быть только свободный рынок неолиберального типа. Останнє передбачає паразитичний споживчий тип капіталізму, з прагненням до швидкого прибутку, ухиляння від сплати податків, не сприйняття прав працюючих громадян. Последнее предполагает паразитический, потребительский тип капитализма со стремлением к быстрой прибыли, уклонение от уплаты налогов, отрицание прав работающих граждан. Все це домінує над соціальною відповідальністю працедавців та держави. Все это доминирует над социальной ответственностью работодателей и государства.Завдяки ліберальній моделі, яка лімітована від обмежень, в державі стримується зростання реальних доходів населення та платежів по системі соціального страхування. Благодаря либеральной модели, которая не предполагает ограничений, в государстве искусственно сдерживается рост реальных доходов населения и платежей по системе социального страхования. Не фінансується в повному обсязі основні соціальні сфери та загальнодоступні публічні послуги. Держава накопичує передумови для подальшого зростання соціальної поляризації. Не финансируются в полном объеме основные социальные сферы и общедоступные публичные услуги. Государство наращивает предпосылки для дальнейшего роста социальной поляризации.Це не дозволяє якісно покращити життєві умови більшості громадян країни та обмежує розвиток, в першу чергу, людського ресурсу. Это не позволяет качественно улучшить жизненные условия большинства граждан страны и ограничивает развитие, в первую очередь, человеческого ресурса.Необхідні зміни Необходимые измененияМи виступаємо проти продовження теперішньої моделі розвитку країни. Теперішня модель розвитку не відповідає необхідному рівню інтересів більшості громадян України. Мы выступаем против продолжения нынешней модели развития страны.Мы предлагаем отказаться отЗміни, які ми пропонуємо, це, в першу чергу: зміна неоліберальної моделі на соціальну альтернативу – людський розвиток в ім'я гідного життя для всіх громадян. Для конкретної людини це означає: неолиберальной модели в пользу социальной альтернативы – стратегии человеческого развития во имя достойной жизни для всех граждан. Для конкретного человека это означает:· Загальна та якісна освіта Общее и качественное образование протягом в течение всього всей життя ; жизни;

· Доступна для всіх якісна охорона здоров'я Доступное для всех, качественное и достойное здравоохранение;

· Орієнтація на доходи , що Ориентация на доходы, обеспечивающие достойные стандарты жизни.Необхідною умовою успішної реалізації стратегії людського розвитку є розробка та використання довгострокового прогнозу та стратегічної програми розвитку країни , що поєднує довгострокові напрямки розвитку окремих сфер. Необходимым условием успешной реализации стратегии человеческого развития является разработка и использование долгосрочного прогноза, а также стратегической программы развития страны, объединяющей долгосрочные направления развития отдельных сфер. Для використання цієї умови повинен бути залучений науковий потенціал країни. Для использования этого условия должен быть привлечен научный потенциал страны.Перехід до людського розвитку відповідає життєвим інтересам народу України, встановленню принципів справедливості в суспільстві, як і пріоритетів прискореного розвитку та модернізації країни. Переход к человеческому развитию отвечает жизненным интересам народа Украины, установлению принципов справедливости в обществе, равно как и приоритетов ускоренного развития и модернизации страны. Такі зміни можливі за умов глибоких змін у всій системі суспільства та держави, за допомогою чітко визначених цінностей, ідей та політики у органічному взаємозв'язку. Такие изменения возможны при условии глубоких преобразований во всей системе общества и государства, с помощью четко определенных ценностей, идей и политики в их органической взаимосвязи.Наші цінності Наши ценностиВ сучасному світі свобода, справедливість та взаємодопомога є загальноприйнятими цінностями, що мають загальну підтримку. В современном мире свобода, справедливость и взаимопомощь являются общепринятыми задекларированными ценностями.Досвід свідчить, що існують глибокі відмінності у їх розумінні та шляхах реалізації різними політичними течами. Опыт показывает, что существуют глубокие различия в их понимании и в путях реализации различными политическими течениями. Для нас першим кроком обґрунтування альтернативи розвитку є сутнісні характеристики цінностей системи. Для нас первым шагом к обоснованию альтернативы развития являются сущностные характеристики ценностей системы.Мы считаем свободу, справедливость и взаимопомощь основнымиСвобода, справедливість та взаємодопомога є основні цінності демократичного соціалізму. ценностями демократического социализма. Вони формують критерій оцінки політичної дійсності, масштаб устрою суспільства, орієнтацію на наші дії. Они формируют критерий оценки политической действительности, масштаб устройства общества, ориентацию на наши действия.· Свобода. Свобода Свобода означає означает можливість возможность для визначення определения власного собственной життя . Сучасне жизни. Ее современное розумінняпонимание свободивизнач ає індивідуальну свободу вибору, але свобода не є природна даність.определяет индивидуальную свободу выбора, однако свобода не является природной данностью. Принцип «рівна свобода для всіх», а не для економічно чи соціально сильних. Наш принцип - равная свобода для всех, а не для экономически или социально сильных.· Справедлив і ст ь . Справедлив іс т ь є характеристикою, що свідчить про внесок кожної людини в суспільство.Справедливость является характеристикой, свидетельствующей о вкладе каждого человека в достижение общества. Кожна людина – це частина суспільства в цілому. Каждый человек - это часть общества в целом.· Взаємодопомога . Взаємодопомога означає взаємний зв'язок, с пів приналежністьВзаимопомощь означает взаимосвязь, взаимную принадлежность та и допомогу . Вона помощь. Она характеризує характеризует готовність готовность громадян граждан заступатися заступаться за за інших других та ивзаємно допомагати . помогать друг другу.· РівніРавенство не не обмежується ограничивается виключно исключительно рівністю равенством перед перед законом . Вона законом. Оно визначає определяет рівність равенство шансів шансов та и можливостей возможностей гідного достойной життя жизни через при условии подоланняпреодоления соціальної социальной поляризації , обмеження поляризации, недопустимость експлуатації эксплуатации і человека человеком в каких-либо проявлениях и відсутність отсутствия будь - якої какой - либо дискримінації . дискриминации.

Поряд з традиційними цінностями лівих сил, ми поділяємо також й загальнолюдські цінності:

Наряду с традиционными ценностями левых сил, мы также разделяем и общечеловеческие ценности:

Мир

· Мир є набагато ширшою категорією, ніж просто відсутність війни.Мир – це гарантія гідного життя, суспільного розвитку, позитивного, справедливого життя.- гарантия достойной жизни и общественного развития.· Праця Труд є основним правом та головним фактором реалізації особистості. Праця- основное право и главный фактор реализации личности. Бєбазисноюазисная цінністю ценность та и основною основадобробуту благосостояния як как кожної каждого людини , так человека, так і и всього всего суспільства . общества.· Гуманізм виступає прагненням відродження ролі та цінності окремих особистостей в процесі сучасного світового розвитку, коли все повинне підпорядковуватись людині, а не навпаки.Гуманизм - стремление к утверждению роли и ценности отдельных личностей в процессе современного мирового развития, когда все должно подчиняться человеку, а не наоборот. Гуманізм є одним з найважливіших орієнтирів демократичного соціалізму. Гуманизм является одним из важнейших ориентиров демократического социализма.Наші цілі Наши целиМеханізми досягнення очікуваних змін в країні знаходяться в площині здійснення лівого проекту для розвитку України. Механизмы достижения ожидаемых изменений в стране находятся в плоскости осуществления социалистического проекта для развития Украины. Его цель Ціль цього проекту – формування соціальної держави європейського типу з використанням української специфіки - формирование социального государства европейского типа с учетом украинской специфики. Така соціальна держава повинна забезпечувати умови для подолання бідності та нерівності, підтримки малозабезпечених прошарків населення, створення справедливого суспільства. Такое государство обеспечивает условия для преодоления бедности и неравенства, поддержки малообеспеченных слоев населения, создания справедливого общества.Одночасною ціллю є прагненні до демократичного соціалізму. Демократичний соціалізм є суспільною практикою яка будує елементи соціальної демократії. Одновременно целью является стремление к демократическому социализму. Демократичний соціалізм є сукупністю цінностей єдиного справедливого суспільства, що базується на взаєДемократический социализм является совокупностью ценностей единого справедливого общества, основанного на взаимопомощи. Це також політична практика, спрямована на створення такого суспільства. Это также и само общество, сформированное на этих ценностях в результате такой практики. Це – суспільство, в якому всі громадяни можуть жити без експлуатації, гноблення та насилля, в особистій та соціальній безпеці. Это - общество, в котором все граждане могут жить без эксплуатации, угнетения и насилия, в условиях личной и социальной безопасности.Наша політика Наша политикаДля гідного життя людини необхідно досягнення цілей, що забезпечують таке життя, необхідним є прийняття цілісної стратегії людського розвитку. Чтобы обеспечить достойную жизнь каждого человека, мы должны принять и реализовать целостную стратегию человеческого развития. Ее целями, вытекающими из наших ценностей, являются:· Вільні громадяни, які вимагають та мають реально реалізовувати повний обсяг своїх конституційних прав і свобод – як особисті та громадянські, так і політичні, соціальні і економічні , як Свободные граждане, которые требуют и должны на реализовывать полный объем своих конституционных прав и свобод - как личных и гражданских, так и политических, социальных и экономических, как гарантія гарантию особистої личной і и політичної политической свободи . свободы.· Справедлива Справедливое держава , яка государство, которое формирует и реализует целенаправленное преодоление социальных полюсов, которое опирается на закон.здійснює закони . СправедливаСправедливое держава государство створює создает правові , економічні правовые, экономические та и культурні культурные передумови предпосылки для дгідн огоостойного человеческого развития, предоставляя рівні равные шанси шансы для для реалізації реализации людської человеческой особистості , включаючи личности в любом возрастедітейм.· Соціальна економіка , як Социальная экономика, как економічна экономическая модель , що модель, орієнтована ориентированная на на людину . Ця человека. Эта економіка экономика ґрунтується основывается на на суспільстві обществе та и окремих отдельных самостійних самостоятельных та и відповідальних ответственных громадянах . Всі гражданах. Овонини захищають защищают свої свои інтереси интересы в в рамках рамках спільного общего і и бачать видят принцип принцип взаємодопомоги взаимопомощи як как життєво жизненно необхідний необходимый елемент элемент гідного достойного життя жизни в в сучасному современном світі . мире.Прагнення до вільних громадян, справедливої держави та соціальної економіки не може означати відсутності обмежень на недоторканість особистого простору громадянина. Стремление к свободным гражданам, справедливому государству и социальной экономике не может означать отсутствия ограничений для гражданина и не подменяетЦе також не підміняє принцип рівності на свавіллі зрівнялівки принцип равенства произволом уравниловки. По-справжньому соціальна економіка, що базується на справедливій державі вільних громадян, здатна мати необхідні захисти та бар'єри, здатна само захищатися від можливих зловживань. Все це базується й на розкритті основних положень Конституції України. По-настоящему социальная экономика, базирующаяся на справедливом государстве свободных граждан, способна иметь необходимые защиты и барьеры, способна сама защищаться от возможных злоупотреблений. Все это базируется и на раскрытии основных положений Конституции Украины.

ІІ. II. ЗМІНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Народ.

Народ. Держава. Государство. Суспільство. Общество. Законність ЗаконностьНарод НародГлибока соціальна диференціація, розчарування та невіра в сучасному суспільстві, є тими чинниками, які перешкоджають народу стати реальним носієм влади, стимулюють неможливості розвитку демократичної політичної культури, створюють умови для маніпуляцій та популізму. В современном обществе глубокая социальная дифференциация, разочарование и неверие являются факторами, которые препятствуют народу Украины стать реальным носителем власти, делают невозможность развития демократической политической культуры, создают условия для манипуляций и популизма.Личность и правительство, как и бизнес и профсоюзы, другие субъекты правоотношений должны иметь равные права и обязательства. Обязательства правительства - обеспечить личность, всех граждан равными возможностями, социальной защитой, гарантировать политические, гражданские права, право на работу, образование, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, отдых. Право правительства - иметь ожидания, что личность будет прилагать все усилия для развития общества. Бизнес имеет право владеть, распоряжаться и пользоваться своей собственностью, получать прибыль, вести предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом, ожидать стабильность законодательства и защиту конкуренции со стороны государства. Его обязательством является использование собственности без ущерба для граждан, общества, окружающей среды, обеспечения достойной оплаты, условий и охраны труда, других социальных гарантий наемным работникам. Личность имеет право на участие в общественной и политической жизни, ее обязанностями является приложение усилий по получению образования, профессиональной подготовки, обогащению человеческого и социального потенциала во имя себя и общества. Наша стратегія полягає у подоланні відчуження між народом та владою. Зниження життєвого рівня населення особливо болісно впливає на молоде покоління, серед якого все більша питома вага громадян не пов'язують своє майбутнє зі своєю батьківщиною.Наша стратегия заключается в преодолении отчуждения между народом и властью. Снижение жизненного уровня населения особенно болезненно влияет на молодое поколение, среди которого все больший удельный вес граждан не связывают собственное будущее со своей родиной. Важливою умовою подальшого розвитку є розуміння України як бажаного місця для життя сьогоднішнім та майбутніми поколіннями. Саме це створює необхідність формування пріоритету людського розвитку в інтересах громадянина та суспільства. Важным условием дальнейшего развития является понимание Украины как желанного места для жизни сегодняшним и будущими поколениями. Именно это создает необходимость в формировании приоритета человеческого развития.Мы выступаем за реализацию принципов и механизмов прямой демократии та создания низовых институций, для участия граждан в принятии решений по управлению и распоряжению совместной собственностью от многоквартирного дома, до имущества местных общин.Держава Государство«Соціалісти» відстоюють парламентсько-президентської державний устрій України. «Социалисты» отстаивают парламентско-президентское государственное устройство Украины. Саме такий устрій дозволяє створити систему управління демократичної, правової і соціальної держави. Верховна Рада України повинна формуватися шляхом виборів на пропорційній основі за відкритими партійними списками. Именно такое устройство позволяет создать систему управления демократическим, правовым и социальным государством. Верховная Рада Украины должна формироваться путем выборов на пропорциональной основе по открытым партийным спискам.Треба відзначити, що держава лише тоді є повністю демократична, коли вона є дійсно правова та дійсно соціальна. Мы считаем, что государство только тогда является полностью демократическим, когда оно – на самом деле правовое и на самом деле социальное. Для досягнення цього треба реально здійснювати суть конституційної моделі, де рішаючи значення має парламент, президент, уряд, органи місцевого самоврядування, які мають відповідні компетентність та авторитет, захищають громадян та модернізують державу. Для достижения этого нужно реально осуществлять суть конституционной модели, где решающее значение имеют парламент, президент, правительство, органы местного самоуправления, которые имеют соответствующие компетентность и авторитет, защищают граждан и модернизируют государство.На сьогоднішньому етапі ми віддаємо пріоритет необхідності забезпечення належної якості управління країною . Сегодня мы отдаем приоритет необходимости обеспечения надлежащего качества управления страной. Соціальна країна повинна бути здатною запобігти створенню монопольно високих цін на основні товари та послуги; Мы выступаем за реализацию в Украине восьми принципов надлежащего управления, продиктованных функциональными и ценностными нормативами Европейского Союза – участия, ориентации на консенсус, подотчетности, прозрачности, соответствия принципам верховенства права, надлежащего реагирования, эффективности и результативности и учета интересов.Пріоритетним є реформа системи влади з максимальною її децентралізацією , наданням місцевим органам влади прав та повноважень в самому широкому європейському розумінні цього слова. Приоритетом является реформа системы власти с максимальной ее децентрализацией, с предоставлением местным органам власти прав и полномочий в самом широком европейском смысле этого слова. Необхідно створення цілісної стратегії збалансованого розвитку всіх територій країни, подолання регіональних відмінностей. Необходимо создание целостной стратегии сбалансированного развития всех территорий страны, преодоления региональных различий.

Суспільство

ОбществоСучасне українське суспільство є розшаровано під впливом ринкової економіки по відношенню до доходів та рівню життя. Современное украинское общество расслоено под влиянием рыночной экономики в отношении доходов и уровня жизни. Поряд з формуванням середнього класу відбувається виокремлення соціального прошарку бідних громадян . Наряду с формированием среднего класса происходит выделение социального слоя бедных граждан. На іншому полюсі сформований прошарок з рівнянням на багатство та рівнем життя, що суттєво вище середніх показників по країні. На другом полюсе сформирован слой с уровень жизни, существенно более высоким, нежели средние показатели по стране.В основі бідності в нашому суспільстві знаходяться впливи нерегульованих ринкових сил та недостатньо ефективне державне регулювання. Основу бедности в нашем обществе было заложено нерегулируемым рынком и антисоциальной государственной политикой. Поэтому мы будем обеспечивать равные возможности для каждого гражданина в его стремлении иметь работу, жилье, семью, иметь достойный уровень жизни.Ми виступаємо за надання справжньої рівності в правах чоловікам і жінкам , за злам бар'єрів для жінок у професійному зростанні, включаючи кар'єру в політиці та в діловому житті, що традиційно підтримується іншими лівими партіями. Мы выступаем за предоставление подлинного равенства в правах мужчин и женщин, за слом барьеров для женщин в профессиональном росте, включая карьеру в бизнесе. Гендерная политика является неотъемной срставляющей нашей деятельности.Молоді люди є багатством та майбутнім країни. Молодые люди – богатство и будущее страны.Важливим є підтримка дітей та проведенні довгострокової національної молодіжної політики . Важны поддержка детей и проведение долгосрочной национальной молодежной политики. Така політика повинна охоплювати: спеціальна підтримка молодих сімей та піклування про дітей; Она находится в обеспечении прав детей, поддержки молодых семей, создании профессиональной реализации молодежи, ее приоритетном вовлечении во все сферы управления, экономической и общественной жизни.Важливим для подальшого розвитку країни є етнічна толерантність, розвиток умов для спільного життя громадян України різного етнічного походження. Важной для дальнейшего развития страны является этническая толерантность, развитие условий для совместного проживания граждан Украины разного этнического происхождения. Ми виступаємо за створення моделі повноцінної і рівноправної соціальної інтеграції етнічних спільнот. Всі громадяни України повинні мати право використовувати в масштабах держави в повному обсязі рідну мову. Мы выступаем за создание модели полноценной и равноправной социальной интеграции этнических сообществ. Мы поддерживаем государственное обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. Мы выступаем за гарантии свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины.Политика по отношению к гражданам, представляющим различные этнические и религиозные сообщества, должна основываться на обеспечении прав человека для всех как основы истинной этнической и религиозной толерантности и понимания в обществе.ЗаконностьГлавным критерием демократического общества является реальное верховенство права, практическое выражение воли народа. Оно является ключевой гарантией как свободы личности, так и результатом борьбы против преступности, за эффективную рыночную экономику и стабильный экономический рост.Судебная система должна обеспечить доступность правосудия для каждого гражданина и осуществления его на основах верховенства права. Устранение возможностей для внешнего вмешательства в судебную систему является залогом позитивного развития государства и общества.Необходимы решительные усилия для обеспечения действительной независимости судебной власти и подчинения ее закону, в том числе, путем прямой выборности судьей. Судебная власть должна стать по-настоящему прозрачной и ответственной с обеспеченным доступа к эффективному правосудию для каждого гражданина страны.Главным направлением в сфере соблюдения законности в стране является преодоление коррупции, охватывающей как экономическую и политическую систему, так и общественную жизнь.

Экономика. Доходи. Доходы. Фінанси ФинансыЕкономіка ЭкономикаМы считаем, что крайне важно достичь динамичных темпов роста, значительного сокращения безработицы и притока инвестиций. Необходимо создание и поддержание макроэкономической и финансовой стабильности.Уровень экономического развития страны остается низким. Доходы и производительность и квалификация труда существенно отличаются от среднеевропейских показателей. Существует ощутимая диспропорция между доходами самых низких и самых высоких групп населения.Не на должном уровне находится транспортная инфраструктура, включая современные информационные сети и ресурсы. Аграрный сектор подвержен нестабильности развития и является низко конкурентным в сравнении со странами Европейского Союза.Характеризируя новую экономическую стратегию, необходимо, в первую очередь, усилить стабильность финансово-кредитной системы через разумную бюджетную политику. Национальный банк Украины должен выполнять свои законодательно определенные функции по обеспечению стабильности национальной денежной единицы - гривны.Мы убеждены, что обеспечение экономической стабильности и положительных темпов экономического роста возможно тогда, когда использование сильных рыночных стимулов будет сочетаться с политикой стратегического прогнозирования, программирования и индикативного планирования на государственном уровне.Конкретным образом программирование экономики должно проявиться в индустриальной и экспортной политике. Исключительно важна экспортная политика. На протяжении всех лет независимости экспортные отрасли создавали почти 50% ВВП, а более 50% экспорта Украины приходилось на необработанную продукция. Неотъемлемой составляющей экспортной политики является стимулирование инвестиций в отрасли с высокой прибавочной стоимостью, идентификация целевых экспортных рынков, развертывание системы маркетинга и продвижения экспортных продуктов и поддержки экспортеров.В соответствии с ориентирами, закладываемыми в стратегических программах и индикативных планах, необходимо актуализировать и усовершенствовать систему регулирования и стимулирования - как хозяйственной деятельности в целом, так и приоритетных секторов и текущей деятельности.Ми выступаем за реприватизацию объектов, которые были приватизированы с нарушением действующего законодательства, и объектов, пребывание которых в частной собственности наносит вред национальным интересам Украины.Ведущий элемент экономической и индустриальной политики – целостная модернизация экономики, в основном, посредством новой фазы энергетической конкурентоспособности. Это достигается благодаря формированию энергоэффективного общества, обеспечению энергетической самодостаточности, реализации принципов надлежащего управления в энергетике, интеграции в европейскую энергетическую систему.Переход на путь стабильного развития в энергетике представляет собой процесс изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направления инвестирования, ориентации научно-технического развития, развития личности и институциональные изменения согласованы друг с другом, укрепляя нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и стремлений. Стабильное развитие преждполагает лучшее использование ограниченных ресурсов с использованием региональных особенностей их потребления и производства, экологических энерго- и ресурсосберегающих технологий, в том числе во время производства и переработки топливно-энергетических ресурсов, создания экологических приемлемой продукции, минимизацию, переработку и утилизацию отходов.Не менее важным является повышение квалификации рабочей силы и производительности труда, современные стимулы производительного труда, решения в сфере гибкой переориентации трудовых ресурсов. Результатом этого должна стать повышение уровня экономических знаний на основе информационных и коммуникационных технологий, посредством интенсивного инновационного процесса должна привести к новой эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.Важной социально-экономической составляющей программы левых сил является обеспечение стабильного развития сельского хозяйства как составной части изменений в стратегии человеческого развития. Реализовать комплекс политики повышения и гарантирования доходов земледелия, производства высококачественной продукции для рынка, развития экономической деятельности в сельских районах.Целями аграрной политики должны стать:· Устойчивое земледелие, означающее, что сектор отвечает на спрос со стороны общества поддержкой благосостояния в сельских районах;

· Обеспечение стабильных доходов занятых в отрасли;

· Гарантия экологически целесообразного использования ресурсов;

· Обеспечение качества и безопасности товаров и услуг, прежде всего продуктов питания и стимулирование соответственных инвестиций и инноваций;

· Инвестирование в знания - государство формирует инновационную стратегию, включая гарантии предоставления необходимых ресурсов;

· Улучшение бизнес-климата, использование управленческой программы, отвечающей потребностям селян.Основой политики роста и модернизации является реальное равенство между частной и государственной собственностью и широкое использование государственно-частного партнерства.Доходи ДоходыМы выступаем за повышение уровня оплаты труда путем увеличения удельного веса заработной платы в стоимости конечной продукции, внедрения гибкого механизма определения заработной платы в бюджетном секторе, который обеспечит их реальный рост и даст стимулы служащим, и определение социальной функции заработной платы. Ее размер должен зависеть от объективных критериев, характеризующих расходы на жизнь, состояние рынка труда и конкурентоспособность экономики. Социальные партнеры должны быть прямо включены в процесс установления минимальной заработной платы.Фінанси ФинансыОпределяющее значение среди направлений общественного развития имеют налоговая и бюджетная политика. В условиях недостаточно конкурентной и открытой экономики должно быть предусмотрено использование пропорционального налогообложения при минимальных ставках и ограниченной фискальной политики.Несмотря на коррективы и компенсации, такая практика продолжает углублять социальную дифференциацию и поляризацию, ограничивает ресурсы государства для активной социальной политики и доступных публичных услуг.Мы считаем, что налоговая политика должна служить целям свободы, справедливости, равенства и взаимопомощи по экономической сферы, и формировать настоящую социальную экономику. Мы выступаем за прогрессивное налогообложение сверхдоходов и введение налога на богатство и роскошь.По мере роста конкурентоспособности национальной экономики и укреплением налоговой системы, необходимо переходить к практике формирования бездефицитного бюджета. Требуют четкого определения источники финансирования законодательно зафиксированных национальных приоритетов.Мы против политики наращивания внешних и внутренних долгов государства.Образование. Здравоохранение. Соціальне забезпечення Социальное обеспечение

Освіта

ОбразованиеМы выступаем за государственное обеспечение среднего полного, высшего образования.Инвестиции в образование каждого человека с детства являются предпосылкой его личного индивидуального развития, а, с другой стороны, они создают условия для равного доступа к качественному образованию для всех.Право на образование, профессиональное обучение и продолжение образования в течение всей жизни является нашим основным принципом. Оно формирует шансы на будущее для всех граждан. Оно является элементом социально справедливого и экономически успешного общества.Украинское образование предусматривает традиционно высокий уровень овладения как природными, так и гуманитарными науками, осмысления цивилизационных процессов, использования новых информационных и коммуникационных технологий. Государство должно создать необходимые юридические условия для стимулирования инвестиций бизнеса и работодателей в образование и повышение квалификации персонала.Современный уровень экономических знаний ставит новые задачи перед растущим количеством хорошо обученных граждан с высшим образованием. Успешно завершенное высшее образование улучшает шансы на индивидуальную свободу и условия благосостояния в обществе. Высшие учебные заведения должны получить перспективу превращения в центры знаний, исследовательской деятельности и науки.Среднее образование должно ориентироваться на идеалы личной ответственности и самоорганизации для саморазвития. Именно средняя школа понимается в качестве места, где люди получают образование, становятся компетентными, овладевают жизненным опытом и взаимной поддержкой.Украина должна иметь целостную стратегию повышения конкурентоспособности рабочей силы, включающую планы действий, конкретные цели, сроки и ответственные институты. Необходимо обеспечить качественные прогнозы потребностей в квалифицированной рабочей силе в зависимости от развития национальной экономики и публичных услуг как основного условия достижения полной занятости и высокой производительности труда.

Охорона здоров'я ЗдравоохранениеСистема здравоохранения Украины остается наиболее уязвимой с социальной точки зрения. Требует изменения принцип финансирования медицинской деятельности, необходимо использование новых форм и механизмов финансового контроля за предоставлением медицинских услуг. Одной из главных проблем медицины является проблема соотношения ограниченных финансовых ресурсов и потребности в увеличении расходов на развитие отрасли.Мы выступаем за постепенное внедрение государственного медицинского страхования по списку критических заболеваний (онкологических, СПИДа, связанных с пересадкой органов, инсультов, инфарктов, туберкулеза) с выплатой страховых взносов за счет государства.Мы выступаем за гарантированность доступа всех граждан к качественной медицинской помощи. Для этого следует:· Обеспечение доступности медицинских послуг услуг незалежно независимо від от місця места проживания и социального статуса;· Гарантирование доступности, качества и эффективности внебольничной медичної медицинской помощи;· Проведение эффективной профилактической, лечебной и реабилитационной деятельности с акцентом на социально важные заболевания и на особую заботу о беременных, младенцах, детях та и громадян гражданах старшего возраста;· Внедрение подхода «здоровье по всем направлениям политики» с усилением роли соответствующих министерств в деле охраны здоровья граждан, создания соответственных условий труда и ограничения негативного воздействия окружающей среды;· Введение интегрированной информационной системы в системе здравоохранения;· Развитие ресурсов отрасли и повышение ее социального и экономического статуса посредством высокого качества медицинского образования, последипломной подготовки, а также путем развития медицинской науки в целом.Неотъемлемой частью развития здравоохранения является система привлечения граждан к системному занятия спортом. Для нас создание доступных условий занятия спортом является также ключевым фактором ограничения молодежной преступности, потребления наркотических веществ и алкогольных напитков.Соціальне забезпечення Социальное обеспечениеМногие граждане по тем или иным причинам не в состоянии содержать себя путем труда; они нуждаются в поддержке со стороны общества. Это большая часть граждан пенсионного возраста, детей без родительской опеки, граждан с физическими недостатками, социально необеспеченных слоев населения. Для этого необходимо приоритетное развитие системы социального обеспечения и защиты, которая может гарантировать необходимые любому человеку условия личной безопасности и достойного места в обществе.Важным направлением социального обеспечения является достойная поддержка материнства, включая финансовые стимулы до и после рождения ребенка.Мы выступаем за изменения, необходимые для обеспечения условий, при которых растущее число граждан пенсионного возраста будет иметь возможность получать адекватные и справедливые пенсии.Мы рассматриваем социальное обеспечение как фундаментальное право, считаем, что, вопреки демографическому давлению, коллективная защита от социальных рисков должна оставаться основным принципом пенсионного обеспечения. В этом проявляется потребность всех в том, чтобы быть носителями индивидуальной ответственности за будущего, даже в условиях перспективы, при которой частные пенсионные схемы будут занимать все большее место. Необходимо установление принципа, в соответствии с которым государство несет главную ответственность и гарантирует право социальной безопасности для всех.Пенсионеры должны иметь достаточную степень защиты пенсионеров от нагрузок рынка труда. Определенная пенсия не стимулирует экономический рост, но является одним из факторов финансовой стабильности. Минимальные пенсии имеют важное значение для снижения риска бедности для людей старшего возраста.Мы считаем, что пенсионное обеспечение должно быть следствием работы каждого для общества. Необходимо создавать условия для борьбы с безработицей путем вовлечения людей с рынка труда. Это предусматривает стимулирование самостоятельной хозяйственной деятельности и стимулирование наемного труда людей с физическими недостатками. Необходимо разработать систему поощрения занятости на предприятиях любой формы собственности труда людей с физическими недостатками.Земля. Земля. Природні ресурси Природные ресурсыМы считаем необходимым осуществление комплексной политики устойчивого развития, объединяющей три составляющие - экономическую, социальную и экологическую. На практике это означает изменения, при которых эксплуатация природных ресурсов, направления инвестирования, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом, укрепляя нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений.Устойчивое развитие предполагает лучшее использование естественных преимуществ и богатств страны с широким использованием экологических энерго- и ресурсосберегающих технологий, создания экологических пригодной продукции, минимизацию, переработку и утилизацию отходов, предоставления информационных и других услуг, которые поддерживают современное европейское качество жизни.ЗемляОсобой заботы требует украинская земля как основа существования и благосостояния украинского народа.Мы считаем необходимым развитие рынка земли сельхозназначения в Украине с применением всех необходимых ограничений – запрета на нецелевое использование земельных ресурсов, запрета спекулятивных операций с землей и тому подобного. Мы должны законодательно защитить от посягательства украинскую землю и создать систему наказания за это.Ощущая ответственность перед потомками и потребность передать им полученную нами землю в неухудшенном состоянии, мы считаем необходимым введения эффективного законодательного механизма противодействия истощению и эрозии почв.Граждане Украины должны иметь законодательное право бесплатного получения земельного участка для обустройства семейной усадьбы.Природні ресурси

Природные ресурсыНичто не может заменить человеку мир, в котором он живет. Мы заботимся о развитии природной среды и сохранении биологического разнообразия.Природные ресурсы являются решающим фактором человеческого развития. Экономически целесообразное, рациональное и экологически приемлемое использование недр, лесов, вод, других богатств Украины является нашей неотложной задачей.Мы помним о трагедии Чернобыля, и будем делать все для предотвращения ее повторения, окончательной ликвидации последствий, достойной жизни ликвидаторов аварии и пострадавших граждан.Наука. Культура Культура

Наука

НаукаГлубина проблем, стоящих перед страной, предполагает, что для ее решения необходимо привлечь весь интеллектуальный и научный потенциал Украины.Следует обеспечить новое качество управления и финансирования научной деятельности, создание управленческих структур, которые могут успешно координировать научно-исследовательскую деятельность, обеспечить надежную финансовую поддержку инноваций, фундаментальных и прикладных научныъ исследований.Мы выступаем за государственную политику приоритетного научно-техническое развитие как важную составляющую национальной идеи. Следует создать управляемую инновационную модель развития государства, в соответствии с природными и человеческими ресурсами, геополитическим положением и географическим размещением Украины.Необходимо осуществить оптимизацию сети высших учебных заведений и всей системы высшего образования, содействию профессиональному развитию ее работников, обеспечению европейского качества образования как предпосылки признания дипломов украинских вузов за рубежом.

Успешное развитие науки невозможно без прямого и полноценного взаимодействия с бизнес-средой. Оно должно основываться на общих усилиях участников этого процесса.Для успешной реализации ведущей роли науки в развитии страны нужен широкий общественный консенсус. Для этого мы будем стимулировать широкое обсуждение всех существующих проблем.

Культура

КультураКультура выступает как инструмент единения нации, а культурное многообразие и межкультурный диалог способствуют утверждению мира, взаимопонимания, реализации национальных и общечеловеческих ценностей, сохранении языкового богатства и защите прав человека.Мы выступаем за развитие национальной культуры, объединяющей наследие прошлого с разнообразием настоящего, равнение на профессиональных художников с энтузиазмом любительского творчества, с традициями новаторства.В условиях глобализации и рыночной экономики требуют особой защиты культурное наследие и современная территория творческого труда. Мы поддержим усилия государства и гражданского общества по стимулированию развития украинской культуры. Через последовательную гармонизацию законодательства с европейскими номами будут создаваться новые механизмы и инструменты поддержки.Развитие культурной индустрии предполагает общественную переоценку возможностей государства в широком спектре. Будут утверждаться новые технологии и формы доступа к культурным продуктам, не останется без внимания борьба с пиратством и с незаконным распространением культурного наследия.Частью национальной культуры выступают современные средства массовой информации. Мы ставим на первое место право каждого гражданина на доступные, достоверные и разнообразные медийные сообщения. Защита этого права предполагает гарантирование полноценной конкуренции, особую заботу и защиту плюрализма и медийного разнообразия.Мы живем в информационном обществе, имеющем качественно новую структуру и организацию, основанную на глобальном доступе и использовании информационных и коммуникационных услуг без национальных, географических и других ограничений. Все это должно в полной мере использоваться для доведения до украинского и мирового сообщества нашей борьбы за цели свободных граждан, справедливого государства и социальной экономики.

III. УКРАИНА И МИРМеждународная безопасностьСегодня развитые страны реализуют свои преимущества в политике гегемонии, заключающейся в глобальном продвижении собственных цивилизационных, политических, правовых, экономических и технических стандартов.Рост конкуренции усиливает экономическую и политическую борьбу за традиционные и новые международные рынки.Функционирование однополярного мира продемонстрировало его негативные качества и привело к смещению глобальных геополитических и экономических балансов. Свидетельством этому является рост напряженности во многих регионах мира, возникновение вооруженных конфликтов, дальнейшее обнищание бедных стран. Несмотря на уменьшение количества голодающих в 80-х и 90-х годах, в последние два десятилетия этот процесс значительно замедлился.За последние двадцать лет значительно увеличилось количество вооруженных конфликтов, крупномасштабных социальных потрясений и их жертв. Много вооруженных конфликтов имеют характер гражданских, межэтнических и межконфессиональных войн и происходят преимущественно в странах, расположенных на флангах цивилизационных границ Запада и Востока. Это является четким доказательством того, что политика навязывания цивилизационных стандартов одними странами не несет мира, прогресса и процветания другим.На фоне развития упомянутых негативных тенденций происходит постепенное уменьшение роли глобальных и региональных организаций безопасности, и прежде всего – ООН. Опыт последних десятилетий деятельности этой организации показал, что Объединенные Нации не в состоянии адекватно противостоять современным вызовам и угрозам в сферах международного мира, экономической, гуманитарной, экологической и информационной безопасности.Одновременно, стремительно формируются новые центры геополитического и экономического влияния. Стоит отметить появление в новом тысячелетии организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Стремительно растет геополитическая роль Китая и других государств.Мы выступаем против:· любых тенденций укрепления «однополярного» мира и гегемонии одних країн стран над над другими, навязывания моделей человеческого развития со стороны более сильных государств;· любой войны как крайнего проявления человеческой нецивилизованности, как преступления, ведущего к самоуничтожению человечества;· политического и экономического давления как средства современной международной политики;· создания политических, экономических и иных барьеров, препятствующих равномерному прогрессивному развитию всего человечества и каждой отдельной страны. Международные санкции в отношении государств могут применяться только в строгом соответствии с международным правом и Уставом ООН.Мы выступаем за:· урегулирование любых международных споров только политическими и дипломатическими средствами;· реформирование системы ООН с целью укрепления международного мира и безопасности, уменьшения влияния глобальных угроз и обеспечения равномерного человеческого развития;· усиление роли ООН и других международных организаций в урегулировании внутриполитической ситуации и вооруженного противостояния в Украине, ослабление гуманитарного кризиса в отдельных регионах нашего государства.Украина и европейская безопасностьСо времени распада СССР произошли важные изменения на Европейском континенте. Все страны континента являются членами влиятельных универсальных и региональных международных организаций безопасности, в том числе ООН и ОБСЕ.В то же время, в последнее время, в Европе наблюдается эскалация напряженности, вспыхивают войны, межэтнические и межконфессиональные конфликты, растет социальное напряжение, наблюдается рост проявлений террористической деятельности и сепаратистских тенденций.Усиливаются иные угрозы европейской безопасности, в частности, рост трансграничной преступности, наркотрафика, нелегальной миграции, экологического загрязнения. Мировой экономический кризис является дополнительным фактором, влияющим на развитие этих негативных явлений.Усиление угроз европейской безопасности свидетельствует о низкой эффективности и деградацию существующих механизмов безопасности. Деятельность некоторых организаций, напротив, способствовала обострению соответствующих проблем.НАТО как военно-политический союз сегодня не способна исполнять функции общеевропейской безопасности, поскольку не все европейские страны являются его членами. Попытки Альянса получить определенные геополитические или военные преимущества могут вызвать соответствующие контрмеры со стороны других военно-политических организаций, что представляет собой непосредственную угрозу национальным интересам Украины.Украина имеет опыт взаимовыгодного сотрудничества с военно-политическими союзами. В тоже время, членство нашего государства в любом из военно-политических союзов не решает важных национальных проблем безопасности, а, наоборот, может создать новые угрозы в сферах внешней торговли, энергетики, ядерной безопасности и т.д.

Опыт европейских стран, являющихся членами ЕС, но не членами НАТО (Австрия, Ирландия, Финляндия, Швеция) свидетельствует, что именно сотрудничество с Альянсом, а не членство является путем, ведущим к укреплению национальной безопасности и процветания.Внеблоковый статус Украины - не проблема национальной безопасности, а ее стратегическое преимущество, что позволяет развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами мира без исключения.Сегодня как никогда актуален вопрос о создании единого европейского и евроатлантического пространства, охватываемого сферой деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Успешный опыт председательства Украины в этой организации показал необходимость ее дальнейшей институционализации и усиления полномочий во всех сферах безопасности. Мы поддерживаем так называемый процесс «Хельсинки +40», направленный на придание нового импульса развитию ОБСЕ.

Мы выступаем за:

· Развитие всестороннего сотрудничестваз с НАТОвоенно-политическими союзами, а нене членство в в цих этих организациях, є является предпосылкой гармоничного и взаимовыгодного сотрудничества со странами мира;

· Конституционное закрепление внеблокового статуса Украины, что означает ее неучастие в военно-политических союзах других государств.

· Заключение нового Договора о европейской безопасности на основе Хельсинкского Заключительного Акта, преобразование ОБСЄОБСЕ вв эффективную международную організацію организацию в в области безпеки безопасности зс своїмсвоим Уставом, широкими полномочиями і и правом принятия обязательных до к выполнению виконаннярешений всіма всем государствами-членами.

Внутреннее вооруженное противостояние в Украине - угроза европейской и глобальной безопасности

Впервые в своей новейшей истории Украине получила опыт вооруженного противостояния, которое поставило ​​под угрозу территориальную целостность и саму независимость государства. Эта трагедия украинского народа произошла на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Приходится констатировать, что наше государство стало полем столкновения интересов иных стран и объектом геополитической борьбы.

В течение военного противостояния Украина превратилась в самую бедную страну Европы, практически похоронила перспективы скорой европейской интеграции и развития взаимовыгодного сотрудничества на евразийском пространстве.

Все механизмы по урегулированию конфликта именно на национальном уровне. Фактически исчерпываются возможности международного посредничества и мониторинга ситуации, создания постоянных международных механизмов ее урегулирования.

В то же время Украина потеряла государственный суверенитет над Крымом и перспективу урегулирования ситуации с полуостровом на ближайшее будущее.

Сегодня, как никогда ранее, Украина нуждается в национальном примирении и согласии. Мы строим европейское демократическое государство, и украинцы должны воспользоваться в этом лучшим европейским опытом.

Мы считаем, что примером для Украины является опыт Испании, прекратившей многолетнюю общенациональную дискуссию «кто был прав, кто - нет» в кровавой гражданской войне 1936-39 годов и принявшей в 1977 году акт национального примирения «Пакт Монклоа».

Мы выступаем за:

· Поиск путем конструктивного диалога путей примирения и национального согласия с привлечением экспертных кругов и представителей гражданского общества, в том числе, из восточных регионов страны.

· Неиспользования средств политической, административной изоляции, а также экономической блокады граждан Украины, проживающих в районах, неподконтрольных центральной власти, таи в Крыму.

· Начало обсуждения со всеми заинтересованными сторонами и международными организациями вопросов статуса Крыма в целях обеспечения национальных интересов и прав граждан Украины, проживающих на полуострове.

· Решительное осуждение военного наемничества и обращение в соответствующие международные организации и сообщества о признании иностранных граждан, участвующих в вооруженном конфликте на востоке Украины, военными преступниками и основания соответствующего Международного трибунала по расследованию таких преступлений.

Международное сотрудничество

Подписание Соглашения об ассоциация с ЕС открывает новые возможности во всех сферах государственной и общественной жизни, прежде всего, дальнейшего проведения всеобъемлющих реформ, расширения торгово-экономических отношений странами Евросоюза.

Одновременно, учитывая отсутствие возможности получения членства в ЕС в обозримой перспективе, имплементация данного соглашения требует сознательного прагматического подхода, прежде всего, с точки зрения объемов внедрения элементов углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, с учетом необходимости поддержания и развития взаимовыгодного сотрудничества с другими странами.

Кроме того, начало функционирования Ассоциации с ЕС проходит в сложный для нашего государства период усиления угроз государственному суверенитету, сокращения промышленного производства и внешней торговли, стремительного падения конкурентоспособности на международных рынках.

Неудовлетворительное состояние экономики Украины и сложная внутриполитическая ситуация являются дополнительными факторами, отдаляющими перспективу членства в ЕС.

Вместе с тем, современный односторонний внешнеполитический курс Украины, негативно влияет на отношения нашего государства со странами евразийского пространства, а также с другими регионами мира. Сократились объемы торговли со странами Таможенного союза, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Мы убеждены, что:

· Формирование внешнеполитического курса Украины должно подчиняться приоритетам внутреннего развития государства, а не наоборот, его целью должен быть ускоренный рост стандартов жизни и благосостояния украинских граждан, «создание Европы у себя дома».

· Внешняя политика государства должна быть деидеологизирована и стать надежным и объективным инструментом, способствующим внутренним преобразованиям, а также усилить международную роль Украины и ее конкурентоспособность в глобальном мире.

· Украина как большое европейское государство должна проводить сбалансированную взвешенную политику как на Западе, так и на Востоке, обеспечивать прогрессивное развитие общества и добрососедские отношения со всеми странами, расположенными попо периметру наших границ.

· Стратегический национальный интерес - интеграция нашего государства в Объединенную Европу. До получения четких перспектив членства Украины в Евросоюзе Ассоциация с ним должна эффективно использоваться для осуществления прежде всего внутриполитических реформ, для широкого привлечения европейских инвестиций и расширения взаимовыгодной торговли на принципах, не препятствующих развитию торгово-экономических отношений с другими странами.

· Текущим приоритетом в отношениях Украины с ЕС должно стать скорейшее введение безвизового режима, углубление гуманитарных и культурных отношений.

· Важное геополитическое положение Украины ставит на повестку дня инициативное формирование и активное участие государства в стратегических инфраструктурных проектах общеевропейского и регионального значения. В частности, считаем целесообразным содействие реализации совместно с ЕС и другими заинтересованными странами проектов развития Черноморской кольцевой дороги и панъевропейского (Критских) транспортных коридоров, три зиз десяти якихкоторых проходят черезпо территории України .Украины.

Международные связи «социалистов»

Мы активно развиваем отношения с иностранными политическими партиями, разделяющими наши ценности.

Приоритетом международных связей «социалистов» является развитие дружественных партнерских отношений с социалистическими, социал-демократическими, лейбористскими партиями зарубежных стран.

«Социалисты» убеждены, что полноправное членство нашей партии в социалистическом Интернационале и в Европейской социалистической партии будет способствовать укреплению международного авторитета партии и Украины в целом.

С целью политического оформления партнерских отношений с зарубежными политическими партиями «Социалисты» заключают соответствующие соглашения о сотрудничестве.

«СОЦІАЛІСТИ» - ПРОВІДНИКИ ЛІВИХ СИЛ В УКРАЇНІ …………

ІV. «СОЦИАЛИСТЫ» - ПРОВОДНИКИ ЛЕВЫХ СИЛ В УКРАИНЕ

Левоцентристская партия

Мы являемся партией социалистических идеалов, социальной партией, преодолевающей негативные последствия развития путем «дикого капитализма». Этот процесс связан со стремлением к постоянной реализации ценностей общества демократического социализма, основными характеристиками которого являются человек и его жизненные потребности и права.

Все наши действия мы будем подчинять защите интересов людей труда, малообеспеченных, рабочих и служащих. Мы будем работать над формированием широкого среднего класса, в интересах всех, кто осуществляет свою политику на основе ценностей свободы, демократии, равенства, справедливости и взаимопомощи.

Мы являемся народной партией, формулирующей свои политические предложения во всех социальных группах. Партия не борется против какого-либо класса, прослойки или социальной группы. Она выступает в качестве проводника ответственности, социальной надежды и борьбы за справедливость. Вместе с другими левыми и левоцентристскими партиями мы отвергаем попытки правых сил монополизировать определение «народная» партия, а также навязанное восприятие левых сил как партий, разъединяющих общество, воюющих против «классового врага».

Демократическая партия

Наша партия сформировались в условиях, когда на политической арене Украины доминируют правые политические силы. Отстаивать демократические ценности в таких условиях весьма сложно. Правые политические силы объединяют попытки монополизации понимания демократии с ограничением прав и свобод отдельных граждан, политических формаций и т.д.

Мы развертываем демократию в соответствии с пониманием того, что именно левые партии жизненно заинтересованы в последовательной демократизации общества и институтов власти. Это означает постепенное утверждение принципов демократического равенства, полноценного развития форм прямой и представительной демократии. Партия стремится к демократическому сочетанию приоритетов и интересов экономического развития и социальной справедливости.

Мы внедряем принцип гендерного равенства во всех сферах общественной жизни. В самой партии утверждаются нормы участия женщин и мужчин в руководящих структурах всех уровней, а также при представительстве партии в выборных и административных органах.

Массовая партия

В качестве массовой партии «Социалисты» обращают свою деятельность ко всем социальным слоям современного украинского общества. На первое место выходит защита интересов людей труда, тех, кто нуждается в заботе и поддержке. Партия осуществляет деятельность как через участие в государственном управлении на разных уровнях власти, так и через активное взаимодействие с организациями гражданского общества.

Как массовая партия, мы поддерживаем постоянную политическую активность среди своих членов, соратников и сторонников в основных партийных организациях, через структуры первичного, районного, областного и всеукраинского уровня. Партия инициирует и проводит политические и гражданские акции в защиту основных демократических прав и социальных требований граждан, отстаивает законы, имеющие одинаковую силу действия по отношению ко всем гражданам.

Парламентская партия

Развитие политической партии «Социалисты» как парламентской партии неотделимо от ее деятельности. Партия участвует в выборах в Верховную Раду Украины и в местные органы власти.

В Верховной Раде Украины мы безусловно придерживаемся принципов парламентаризма, работаем над внедрением европейского типа парламентаризма и самоуправления в стране. Используя механизмы парламентского влияния, «Социалисты» реализуют положения своей программы.

Партия и профессиональные союзы

Мы рассматриваем профессиональные союзы в качестве партнеров по защите прав трудящихся в борьбе за справедливое государство и социальную экономику. Вместе с профессиональными союзами, мы отстаиваем ценности свободы, справедливости, взаимопомощи и равенства. На политическом уровне мы отстаиваем идеалы труда, как основного права и главного фактора реализации личности.

Заключительные положения

В этой программе изложены традиционные ценности демократического социализма, реализуемые в программах и в практике зарубежных социалистических и социал-демократических партий. Эта программа обосновывает необходимость развития политической партии «Социалисты» в качестве современной левоцентристской партии, способной разработать и осуществить политику демократизации общества и государства, провести экономические и социальные реформы, отвечающие мировому опыту, с целью создания демократического, правового и социального государства.

Стратегия человеческого развития, предлагаемая в этой программе, будет иметь успех при условии широкого согласия в обществе вокруг ключевых приоритетов: высокого качества образования, доступного здравоохранения и достойных жизненных стандартов. Для этого необходимы активный социальный диалог и политическое взаимодействие всех участников общественной и политической жизни в стране, разделяющих эти цели. Такой диалог создаст необходимый баланс интересов, зафиксирует взаимные права и обязательства, гарантирующие экономическую стабильность, ускоренный рост и улучшенное качество жизни.

Для украинской политической партии «Социалисты» жизнь с достоинством не является вопросом далекого будущего; мы стремимся к борьбе за защиту человеческого достоинства и за свободную реализации каждой личности здесь и сейчас, как того требуют граждане страны, как это определяет Конституция Украины.

* * *

* * *

Еще статьи по теме:

Немає коментарів: